MENU


Biotol Neopermin 300g proti mravcom a hmyzu, prášok
kategória: Biocídy, KÓD: 400301
Insekticídna nástraha na hubenie mravcov prenikajúcich z vonku do budov a muchy domácej vo forme bieleho prášku. Skupenstvo prípravku: prášok (DP) SPÔSOB PÔSOBENIA: Prípravok je insekticíd so žalúdočným účinkom. Škodcovia umierajú do 24 hodín. Na dezinfekciu prázdnych skladov a skladov sa na kontrolu švábov (Blattella germanica), mravcov (Monomorium pharaonis) a múch (Musca domestica) používa 1-2,5 g / m2 (jedna čajová lyžička). Na vnútorných okrajoch domov a vchodov do domov, kde sa môžu dostať do miestností lietajúce škodce, sa používajú v dávke 1 - 2 g / m2. NÁVOD K POUŽITIU: Neopermin+ je výrobok pripravený k okamžitému použitiu. Je charakteristický svojou nežnou vôňou a jednoduchým použitím. Prípravok rozprášime okolo stien a v kútoch priestoru, v ktorom si všimneme, že sa hmyz vyskytuje. Používame ho kedykoľvek, keď sa hmyz vyskytne v priestore.

celý popis >

4,82 € s DPH/ks
skladom  (213 ks)

-

+

ÚČINNÁ LÁTKA: Permetrín 0,5g/100g, Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z otvorených a zrelých kvetov Tanacetum cinerariifolium  0,01g/100g, SKUPENSTVO PRÍPRAVKU: prášok (DP) Regis. č. CCHLP: bio/287/D/19/CCHLP Používajte biocídne výrobky bezpečne. Upozornenia a oznamy: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje permetrín (ISO). Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými nariadeniami.  

Príznaky otravy: Pri náhodnom požití bolesti hlavy, pocit nevoľnosti, závrate, zvracanie, bolesti brucha, zúženie zorničiek – vyhľadajte lekára a ukážte mu tento návod alebo kartu bezpečnostných údajov. Druh užívateľov: Na všeobecné použitie. Prvá pomoc: Všeobecné návody/opatrenia: V prípade úrazu alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je to možné, ukážte lekárovi označenie produktu. Pri styku s kožou: Ihneď odstráňte znečistené oblečenie a obuv. Časti tela, ktoré boli v kontakte s prostriedkom, ihneď umyte s množstvom vody a mydlom. Ak budete mať symptómy, ktoré neprestanú, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s očami: Otvorte pacientovi oči a okamžite ich umývajte s množstvom vody aj pod viečkami (najmenej 15 minút). Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné. Ak by sa vyskytli príznaky a neustupovali by, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri (nadmernom) vdychovaní: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch – vzdialiť sa od znečistenej oblasti. Ak by sa vyskytli príznaky a neustupovali by, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade požitia: Nevyvolávajte zvracanie bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom. Ústa dôkladne vypláchnite vodou. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Lekárovi ukážte bezpečnostný list alebo etiketu. Symptomatická terapia. Liečbu postihnutého je možné konzultovať s toxikologickým informačným strediskom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 00421 2 54 77 41 66, fax: 00421 2 54 77 46 05

Predajná jednotka
ks
Počet v skupine
20ks v kartóne
Hmotnosť
0.3 kg
Čiarový kód
3830072310687