MENU


Čistič komínov SUPER 50g
kategória: Ostatné nezaradené tovary, KÓD: 900513
SUPER Čistič komínov 50g Chemický odstraňovač sadzi z komínov a dymovodov. Vhodný po spaľovaní uhlia a dreva. "Super čistič komínov" je prášok - zmes anorganických solí, ktoré katalickou reakciou rozkladajú pri 600 stup. C sadze a decht na kysličník uhličitý a vodu. Je to spaľovanie pri nižšej teplote aká vzniká pri klasickom horení. Zmes je nevýbušná, nehorľavá.

celý popis >

1,80 € s DPH/ks
skladom  (7 ks)

-

+

 Eliminuje a znižuje:

 
- potrebu mechanického čistenia komínov
- úniku oxidu uhoľnatého do ovzdušia
- početnosť zapálenia sadzi v komíne
- znečistenie životného prostredia čiernym dymom
- spotrebu uhlia a dreva v závislosti od výhrevnosti až o 20%
- úniky emisie síry a dusíka do atmosféry až o 20%
- koróziu oceľových konštrukcii komínov a dymovodov
 
Návod na použitie:
Pre malé pece a krby vhoďte celé vrecko bez otvorenia rovno do ohňa. Pec uzavrite, aby účinná látka neunikla do okolia, čím by sa znížil
čistiaci účinok. V prípade potreby vhoďte druhé vrecko po 30-40 minútach. Početnosť čistenia realizujte podľa potreby.
 
Bezpečnostné upozornenia:
H302 Škodlivý po požití
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabraňuje uvoľneniu do životného prostredia.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUT9 OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,
odstránte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah /nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. Liečbu môže lekár konzultovať s Toxikologickým centrom
v Bratislave. Tel.: 02/54774166.
 
Zloženie: 
Obsahuje síran meďnatý technický, /modrá skalica/, označenie: EC 231-847-6.
Obsah balenia: 50g              Spotrebujte do: 24 mesiacov od dátumu výroby
Predajná jednotka
ks
Hmotnosť
0 kg
Čiarový kód
8588004968059