MENU


Protect 400ml Aerosol na bzdochy
kategória: Biocídy, KÓD: 4021795
Efektívny spray- aerosol na ochranu proti bzdochám. Účinné látky 0,1% (1gúkg) tetrametrin a 0,3% (3g/kg cifenotrin. Nie je určený na ochranu rastlín, použitie je pre domácnosti, vonkajšie priestory proti bzdochám.

celý popis >

4,86 € s DPH/
skladom  (13 ks)

-

+

 Návod na použitie: 

Produkt používajte výhradne na hubenie bzdôch, tiahnucich do bytu, nasledujúcimi spôsobmi:

1. S preventívnym účelom, na ošetrenie povrchu:
Držte fľašu vo zvislej polohe a zo vzdialenosti približne 30 cm namierte a nastriekajte tie plochy, kde sa môžu bzdochy dostať do bytu, resp. kde sa môžu v byte ukryť. Rovnomerným, nepretržitým striekaním naneste na povrch toľko aerosólu, aby bol mierne vlhký a nechajte uschnúť. Nepoužívajte neodôvodnene veľké mnnožstvo. 1 fliaš (400 ml) aerosólu postačí na ošetrenie približne 7 m2 plochy. 
Ošetrite:
rámy dverí a okien, stenové plochy hraničiace s oknami a dverami, parapety, záprsnice,
celé plochy sietí proti hmyzu,
žalúzie, rámy žalúzií 
okolie výstupných potrubí zariadení montovaných prerazením steny (napr. klimatizácie, digestory, konvektory, atď.)
štrbiny, praskliny, ktoré slúžia ako skrýša pre bzdochy, ako aj
stenové plochy za nábytkom, zariadeniami izby.

V záujme optimálneho účinku s ošetrením začnite pri prvom spozorovaní bzdôch. Následne odporúčame proces opakovať každé 2 týždne.

2. Pri priamom zásahu hmyzu:
Fľašu nasmerujte na hmyz, následne zo vzdialenosti 30 cm po dobu niekoľkých sekúnd nastriekajte hmyz aerosólom. Hubiace účinky produktu sa prejavia po niekoľkých minútach po kontakte s hubivým prípravkom. Nepoužívajte viac prípravku ako je nevyhnutne potrebné, neodôvodnene!

Nevyhnutnou súčasťou účinnej ochrany proti bzdochám prichádzajúcim do bytu s cieľom prezimovania je použitie mechanických ochranných metód, t.j. umiestnenie sietí na dvere a okná, ako aj oprava nedostatkov plynulostí , vyskytujúcich sa na stenách a strešných konštrukciách budov – z príčiny technológie alebo chyby materiálu! Použitie Protect aerosólu na ničenie bzdôch sa odporúča popri vykonaní týchto preventívnych opatrení, s doplnkovou charakteristikou.
Produkt nie je možné použiť na ničenie lietajúceho hmyzu (napr. muchy, komáre), rozstriekaním do vzduchu! 

Upozornenie: Aplikujte len na hubenie označených cieľových živočíchov, a len podľa návodu na použitie.
Dbajte na to, aby sa aerosól nedostal na potraviny, na plochy ktoré prichádzajú do styku s potravinami, príbory, detské hračky a domáce zvieratá. Aerosól priamo nevdychujte. Po použití produktu si umyte ruky teplou, mydlovou vodou. Zákaz manipulácie insekticídom deťom! 
Produkt po uschnutí nezanechá stopu, ale pred ošetrením citlivejších povrchov sa odporúča na malej oblasti vykonať skúšku.
Skladujte oddelene od potravín, na mieste nedostupnom pre deti.

Pozor! Obsahuje pohonný plyn propán-bután. 
Doplnenie prístroja je zakázané! Prázdnu fľašu môžete zahodiť do domáceho odpadu.

Nebezpečenstvo
H222 Mimoriadne horľavý aerosól
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite!
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P 251 Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako odpad: Prázdnu aerosólovú fľašu je možné v malom mnžstve odhodiť do komunálneho odpadu.

Číslo povolenia: 25214-5/2019/JIF

Účinná látka: 0,1 % t.j. (1 g/kg) d-tetrametrín
0,3 % t.j. (3 g/kg) cifenotrín

Číslo biocidného produktu: 18.
Klasifikácia: Voľne predajná látka na hubenie III. distribučnej kategórie

Trvanlivosť a uskladnenie: Pri skladovaní v pôvodnom balení, na suchom, chladnom mieste pri teplote max. 35oC, chránenom od sálajúceho tepla a priameho slnečného žiarenia, možnosť použitia do 2 rokov od výroby.

Čistý obsah: 400 ml (267 g)

 
 
Hmotnosť
0.345 kg
Čiarový kód
5997378741145