MENU


PROTECT spray 400ml na komáre, muchy, aerosol
kategória: Biocídy, KÓD: 4021781
Aerosolový prípravok na ničenie všetkých druhov lietajúceho hmyzu ako komárov, múch, mušiek, molí a iného lietajúceho hmyzu. Účinný na ochranu proti muchy, komáre, mušky či mole. Aktívny ingredient s príjemnou vôňou. Účinna látka: tetrametrín 3g/kg, d-fenotrin 1,5g/kg. Reg.č. bio/667/D/06/1/CCHLP

celý popis >

3,98 € s DPH/ks
skladom  (7 ks)

-

+

Návod na použite: Pred použitím nádobkou dôkladne poraste a uzatvorte miestnosť.  Striekajte 5 sekúnd v polkruhu max. 20 m2 priestoru a potom nechajte pôsobiť v uzatvorenej miestnosti po dobu 10 minút. Opakujte postup podľa potreby.

Nádoba je pod stálym tlakom. Neprepichujte! Chránte pred slnečným žiarenim a teplotami nad 35oC !
Biocídny výrobok používajte bezpečne, pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.  Pri zahriatí sa môže nádoba roztrhnúť. Pozor, prípravok je vysoko toxický pre vodné živočíchy ! Prípravok nevdychujte.

Zoznam označení na bezpečné používanie R vety, S-vety:

R12 Mimoriadne horľavý
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke
životného prostredia
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia
S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
Biocídny výrobok používajte bezpečne! Použitie:
Pred použitím nádobku dôkladne potraste. Striekajte zo vzdialenosti 1-3 m ,pokiaľ je pohyb hmyzu cielene na
hniezdo . Postup podľa potreby opakujte. Aplikujte skoro ráno pred východom slnka kým sú osy neaktívne ,
alebo po západe slnka , keď je hniezdo už plné a osy nie sú aktívne .
Pokiaľ je hniezdo v uzavretom priestore , následne vyvetrajte !
 
Prvá pomoc:
Po nadýchaní - u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj, teplo. Privolajte lekára.
Pri náhodnom požití –Po požití prípravku vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0,3 l vlažnej vody
a nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc!
Pri kontaminácii očí - tieto vymývajte minimálne 15min. pitnou vodou, ak začervenanie pretrváva
zabezpečiť vyšetrenie u očného lekára .
Pri zasiahnutí obleku a kontaminácii pokožky – oblek vyzliecť a postihnuté miesto umyť teplou vodou
a mydlom.
Pri otrave alebo podozrení na otravu vyhľadajte lekára a informujte ho o zložení prípravku a poskytnutej
prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Toxikologickým informačným centrom
v Bratislave 02/54774166
Skladujte v originálnych neporušených obaloch v sklade suchom, hygienicky čistom, dobre vetrateľnom
a uzatvorenom, oddelene od požívatín, liekov, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.
Zneškodnenie obalov a zostatkovej látky : Obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte
do komunálneho zberu.
Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.
Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
ks
Spôsob balenia
ks
Počet v skupine
8ks v kartóne
Hmotnosť
0.39 kg
Čiarový kód
5997378750345