MENU


PROTECT spray 400ml na lezúci hmyz aerosol
kategória: Biocídy, KÓD: 4021793
Aerosolový prípravok na ničenie lezúceho hmyzu. Na použitie v interiéri na škodcov so skrytým životným štýlom (všetok lezúci hmyz: mravce, šváby, blchy, striebrenky...). Rýchly a dlhotrvajúci účinok si zachová po dobu 6 týždňov, preto nie je potrebné postrek často opakovať. Zalezený hmyz vypudí a tým zaručí kontakt s účinnou látkou. Moderné zloženie zaručuje neškodnosť pre človeka a teplokrvné živočíchy. Účinné látky: cifenotrin 3g/kg, tetrametrin 1g/kg.

celý popis >

4,84 € s DPH/ks
skladom  (52 ks)

-

+

Návod na použite: Pred použitím nádobkou dôkladne poraste. Striekajte cielene na chodníčky a úkryty hmyzu vo vzdialenosti 30cm. Opakujte postup podľa potreby o 6 týždňov.  Pokiaľ sa plocha umyje, je potrebné opakovať ochranu novým postrekom. Prípravok nepoužívajte na ničenie lietajúceho hmyzu (muchy, komáre a iné) formou postreku do ovzdušia !

Nádoba je pod stálym tlakom. Neprepichujte! Chránte pred slnečným žiarenim a teplotami nad 35oC !

Biocídny výrobok používajte bezpečne, pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Zoznam označení na bezpečné používanie R vety, S-vety:

R12 Mimoriadne horľavý
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke
životného prostredia
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia
S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
Biocídny výrobok používajte bezpečne! Použitie:
Pred použitím nádobku dôkladne potraste. Striekajte zo vzdialenosti 1-3 m ,pokiaľ je pohyb hmyzu cielene na
hniezdo . Postup podľa potreby opakujte. Aplikujte skoro ráno pred východom slnka kým sú osy neaktívne ,
alebo po západe slnka , keď je hniezdo už plné a osy nie sú aktívne .
Pokiaľ je hniezdo v uzavretom priestore , následne vyvetrajte !
 
Prvá pomoc:
Po nadýchaní - u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj, teplo. Privolajte lekára.
Pri náhodnom požití –Po požití prípravku vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0,3 l vlažnej vody
a nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc!
Pri kontaminácii očí - tieto vymývajte minimálne 15min. pitnou vodou, ak začervenanie pretrváva
zabezpečiť vyšetrenie u očného lekára .
Pri zasiahnutí obleku a kontaminácii pokožky – oblek vyzliecť a postihnuté miesto umyť teplou vodou
a mydlom.
Pri otrave alebo podozrení na otravu vyhľadajte lekára a informujte ho o zložení prípravku a poskytnutej
prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Toxikologickým informačným centrom
v Bratislave 02/54774166
Skladujte v originálnych neporušených obaloch v sklade suchom, hygienicky čistom, dobre vetrateľnom
a uzatvorenom, oddelene od požívatín, liekov, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.
Zneškodnenie obalov a zostatkovej látky : Obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte
do komunálneho zberu.
Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.
Predajná jednotka
ks
Skladová jednotka
ks
Počet v skupine
8ks v kartóne
Hmotnosť
0.345 kg
Čiarový kód
5997378741572