MENU


Super champion H 500ml s rozprašovačom hmyz
kategória: Biocídy, KÓD: 402520
Prípravok na ničenie hmyzu: blchy, vši, ploštice, švehly, roztoče, muchy, šváby, komáre, mole, mravce, kliešte, rôzne chrobáky a ich zárodky.

celý popis >

4,36 € s DPH/ks
dočasne vypredané
pre bližšie informácie nás kontaktujte

Návod na použitie:

Nádobku pre použitím zatrepať a striekať zo vzdialenosti 30 cm na miesta, kde sa zdržuje hmyz (rohy miestnosti, špáry, trhliny, WC, pod umyvadlami a vaňami, podlahy komôr a skladov). Prípravok nenecháva fľaky na stenách a nábytku. Po postreku je nutné ošetrený priestor vetrať až do zaschnutia ošetrených plôch.
V prípade potreby opakovať postrek po 2-3 týždňoch.

Rozsah použitia:
Interiéry-domácnosti, hotely, škôlky, dopravné prostriedky, kožušiny, textilné výrobky, chaty, hospodárske priestory a iné sklady.

Zloženie:
Obsahuje permetrín 1,66g/kg, tetrametrín 1,08g/kg. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov (aj na www.adlenka.sk).
Biocídne prípravky používajte bezpečne! Pred použitím prečítajte etiketu a informácie o výrobku!

Trvanlivosť: 2 roky spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

Zneškodnenie obalov: Prázdne obaly odovzdajte do separovaného zberu ako nebezpečný odpad. Reg.č.: bio 610/D/16/CCHLP

Prvá pomoc: Po kontaminácií očí - vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút. Pri pretrvávaní začervenania, alebo pocitu pálenia vyhaldajte lekára. Po kontaminácií pokožky túto umyte teplou vodou a mydlom.Po nadýchaní zabezpečte pobyt na čerstvom vzduchu. Pri podozrení na otravu privolajte lekára.

Upozornenia:

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami
EUH208 Obsahuje permetrín, môže vyvolať alergickú reakciu.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabránte uvoľneniu do životného prostredia.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad do vyhradených kontejnérov.

Predajná jednotka
ks
Hmotnosť
0.56 kg
Čiarový kód
8588001937010