MENU


Super champion Z 500ml Rozprašovač - na zvieratá
kategória: Biocídy, KÓD: 402515
SUPER CHAMPION je postrekový netoxický antiparazitný a insekticídny prípravok s dlhodobým účinkom.Je určený na použitie proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče, švoly) na psoch, mačkách, športových holuboch, exotickom vtáctve.

celý popis >

4,36 € s DPH/ks
dočasne vypredané
pre bližšie informácie nás kontaktujte

Návod na použitie:

Postrekovačom pred použitím zatrepte. Prípravok aplikujte zo vzdialenosti 30 cm na zvieratá proti srsti a periu. Príbytky a ležoviská domácich zvierat vystriekať do vlhka. Prípravok nezanecháva fľaky na stenách a nábytku. Po postreku je nutné ošetrený priestor vetrať až do uschnutia ošetrených plôch. V prípade potreby opakovať postrek po 14. dňoch.

Oblasť použitia:
Veterinárny prípravok na ničenie vonkajších parazitov a ich zárodkov na nepotravinových domácich zvieratách , okrem mačiek, ich príbytkov a ležovísk. 

Zloženie:
Pemethrin 0,3%, emulgátor Di-isopropyl 0,13%, emulgátor Ethoxylat castoroil 0,59%, Propanol 0,16%, Butanol 0,02%, voda 98,8%.

Prvá pomoc:
Pri kontaminácií očí vyplachujte prúdom čistej vody  po dobu 10 - 15 minút. Pri pretrvávaní začervenania alebo pocitu pálenia vyhľadajte lekára. Po kontaminácií pokožky túto umyte teplou vodou a mydlom. Po nadýchaní zabezpečte pobyt na čerstvom vzduchu. Pri podozrení na otravu privolajte lekára.

Upozornenie:

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom
EUH208 Obsahuje Pemetrin. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabránťe uvoľneniu do životného prostredia.
P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontejnerov.

Zneškodnenie obalov:
Prázdne obaly odovzdajte do separovaného zberu.

Skladovanie:
Na chladnom (5 až 25 stupňov C) dobre vetranom mieste, oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Čas použiteľnosti:
2 roky, spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

Registračné číslo: ÚŠKVBL č.210/DD/03-S  Bez predpisu veterinárneho lekára.

 

Predajná jednotka
ks
Hmotnosť
0.55 kg
Čiarový kód
8588001937041